บริษัท โรงเรียนอนุบาลวณลักษณ์

   
 
ตำแหน่ง :
ครูอนุบาล
 
เพศ :
ชาย / หญิง อายุ
 
ระดับการศึกษา :
ปวส. - ปริญาตรี  
 
ประสบการณ์ :
1 ปี  
 
ประสบการณ์ :
วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาศึกษาศาสตร์ หรือ ครุศาสตร์เอกประถมวัย
1. จบปริญญาตรี หรือสูงกว่าในสาขาที่เปิดรับสมัคร
ไม่จำกัดคณะ (เอกปฐมวัย) หรือรักเด็ก
2. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีหลักจิตวิทยาเกี่ยวกับเด็ก
3. ขยัน ซื่อสัตย์ อดท


สอนนักเรียนอนุบาล
วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาศึกษาศาสตร์ หรือ ครุศาสตร์เอกประถมวัย
1. จบปริญญาตรี หรือสูงกว่าในสาขาที่เปิดรับสมัคร
ไม่จำกัดคณะ (เอกปฐมวัย) หรือรักเด็ก
2. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีหลักจิตวิทยาเกี่ยวกับเด็ก
3. ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน รักการพัฒนาตนเองและผู้อื่น
4.ประพฤติตนเหมาะสมเป็นแบบอย่างที่ดี ( เช่น ไม่สูบบุหรี่ )
5. สามารถทำงานในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 7.00 – 16.00 น. ได้
6. หากมีประสบการณ์การสอนหรือวุฒิครู จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
สถานทีทำงาน :
กรุงเทพมหานคร  
 
จำนวน :
4  
 
วันที่ประกาศ :
03-07-2012
   
Online Registor
   
ที่ตั้งบริษัท :
โรงเรียนอนุบาลวณลักษณ์
ประเภทธุรกิจ :
โรงเรียนอนุบาลวณลักษณ์ เปิดดำเนินการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 โดยตั้งใจให้เป็น “จุดเริ่มต้น คนคุณภาพ” เน้นคุณภาพของครูผู้สอน และมีเป้าหมายเพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็น “คนคุณภาพ” Vision “จุดเริ่มต้น คนคุณภาพ” Mission หลากหลายวิธีและสื่อการสอน เพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการคิด ทดลอง ลงมือทำ อย่างเสรี แบบบูรณาการ สู่อาเซียน 1. จัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม การเล่น การทดลองทำ และการปฏิบัติ 2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบความคิด และการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 3. จัดสาระการเรียนรู้ในรูปหน่วยบูรณาการการสาระ ทักษะกระบวนการและประสบการณ์ 4. จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน (Differentiated Learning) โดยคำนึงถึง ความถนัดและความแตกต่างระหว่างบุคคล (Multiple Intelligences) 5. ผสมผสานการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความเป็นไทยและความเป็นสากลผ่านการบูรณาการในหน่วยการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริงในวิถีชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่องและประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) 6. ส่งเสริมการฝึกวินัยเชิงบวก (Positive Discipline) และดูแลสุขภาพตนเองตามหลักดุลยภาพ 7. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและเตรียมความพร้อมสู่ “ประชาคมอาเซียน”
ที่อยู่ :
94/3 หมู่ 3   ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร    กรุงเทพมหานคร 10900
บุคคลติดต่อ :
ผึ้ง
โทร :
แฟกซ์ :
02-589-1998
025915213
อีเมลล์ :
webmaster_wanalux@hotmail.com
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครในบริษัท โรงเรียนอนุบาลวณลักษณ์
Share |
 
       
 
 
จ๊อบทูยู.คอม จ๊อบทูยู.คอม จ๊อบทูยู.คอม

- หางาน
-ประกาศงาน
-ฝากประวัติ งาน
-สมัครงาน
- ค้นประวัติ
-ประกาศงานฟรี

- หางานให้ถูกวิธี (ได้งาน)
- ข่าว, กีฬา
- บันเทิง
- การท่องเที่ยว
- แรงงานสัมพันธ์
- เว็บบอร์ดคนหางาน
- ประกาศทั่วไป ฟรี
- โฆษณาสินค้า MLM
- โปรโมทสินค้า
- โปรโมทเว็บไชต์
- ซื้อขาย แลกเปลี่ยน
- รับจ้าง
 สถิติ : WWW.JOBTOU.COM    
Share |
 
จ็อบทูยู ดอทคอม
เลขที่ 61/118 หมู่ที่ 8 ถนน รังสิต-นครนายก
บึงบอน หนองเสือ จังหวัด ปทุมธานี 12170
โทร. 086-504-8498 , 089-456-9671
ติดต่อสอบถามการใช้งาน : info@jobtou.com
ติดต่อโฆษณาและปัญหาการใช้งาน : 086-504-8498 , 089-456-9671
หมายเลขทะเบียนประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0108614836308